Rada Duszpasterska

Zgodnie z I Synodem Diecezji Kaliskiej w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską. (Statut 132)

W parafii pw. Narodzenia NMP w Kaliszu do końca czerwca 2023 roku zostanie powołany nowy skład Rada Duszpasterskiej. 

        SKŁAD RADY DUSZPASTERSKIEJ:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Cele i zadania Rady:

 • rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok)
 • poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej
 • przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic
 • troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych)
 • ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary
 • wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu
 • przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny
 • informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady

 

Członkowie Rady (Statut 133):

 • wikariusze
 • przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, znajdującej się na terenie parafii
 • katecheci w liczbie 1-3 osób
 • organista
 • kościelny
 • po jednym przedstawicielu z Rady parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego
 • przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3 osób
 • przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób
 • członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim. (Statut 136)